Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet


Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva s účinnosťou od 15.6.2020 sa obnovuje prevádzka v materskej škole. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Mgr. Iveta Hnidiaková, Riaditeľka MŠ

Pokyny pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 15.06.2020 [PDF] Harmonogram prevádzky MŠ na júl - august 2020 [PDF]


Vážení rodičia,

na základe informácii zverejnených 18.5.2020 sa od 1.6.2020 otvára aj naša materská škola.

Minister školstva SR p. B. Gröhling uviedol, že v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí. "Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú," povedal minister školstva. Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.

Na základe uvedených podmienok zisťujeme Váš predbežný záujem alebo nezáujem o umiestnenie detí v materskej škole.

Žiadame Vás o nahlásenie Vášho rozhodnutia najneskôr do 22.5.2020 na adresu: ms-tatranska@stonline.sk

V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, ako je možné prijať, budeme musieť pristúpiť k prijatiu ďalších podmienok.

Ďakujem, Mgr. Iveta Hnidiaková


Vážení rodičia,

zverejňujeme Vám rozhodnutie ministerstva školstva, ohľadom obnovenia prevádzky materskej školy od 01.06.2020.

V zmysle podmienok prednostného prijímania detí, sú v bode č. 4 zverejnené kritéria, ako i v bode č. 7, povinnosť materskej školy oznámiť zoznam detí príslušnému okresnému úradu a sociálnej poisťovni v sídle kraja.

Žiadame Vás, o prehodnotenie Vášho rozhodnutia pri prihlásení Vašich detí do materskej školy.

Rozhodnutie ministra k otváraniu škôl od 1.6.2020

Mgr. Iveta Hnidiaková


Oznam pre rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa do materskej školy od 01.06.2020.

Vážení rodičia,

pri nástupe do materskej školy, má rodič vypĺňať vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

Pre uľahčenie a zrýchlenie vstupu dieťaťa do triedy, Vás prosíme, doniesť vyplnené obe tlačivá.

Ďakujem, Mgr. Iveta Hnidiaková

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa [PDF]

Vyhlásenie zákonného zástupcu [PDF]

Pokyny pre rodičov k otvoreniu MŠ od 01.06.2020 [PDF]


Milí rodičia,

vzhľadom k tomu, že sa v súčasnosti nemôžeme stretávať v našej materskej škole a zabezpečiť riadny výchovno -vzdelávací proces Vašich detí, vytvorili sme Facebookove uzavreté skupiny do ktorých Vás srdečne pozývame. Nájdete tu inšpirácie a námety na rozličné aktivity s deťmi ( tvorivé, vzdelávacie, pohybové , pracovné listy...). Pre rodičov, ktorí túto možnosť nemajú odporúčame nasledovné webové stránky, kde nájdete množstvo projektov (vzdelávacie hry, video príbehy s úlohami, pracovné listy), ktoré môžete denne využívať pri zábave a vzdelávaní vašich detí.

1. https://www.ucimenadialku.sk 2. https://www.abcskolka.sk


ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou zverejňujeme upravené podmienky k zápisu do materskej školy.

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 Košice, týmto zverejňuje termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2020/2021.

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021 môžu rodičia podávať od 30.4.2020 do 31.5.2020.

1.1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí, odporúčame elektronickou formou na emailovu adresu školy : ms-tatranska@stonline.sk. Tlačivo – žiadosť nájdete na webovej stránke školy: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

1.2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, avšak zákonní zástupcovia dodatočne predložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať riadnu MŠ s ohľadom na jeho fyzické a duševné zdravie.

Podmienky prijatia detí:

Prednostne sa prijímajú deti:

  • s odloženou školskou dochádzkou,
  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

V Košiciach 2.4.2020


Mgr. Iveta Hnidiaková, Riaditeľka MŠ

Aktuality

3-21.8.2020 prerušenie prevádzky

Z dôvodu letných prázdnin bude naša MŠ zatvorená. Náhradnou školou je MŠ Zádielska.

Vážení rodičia,

Na pokyn zriaďovateľa MČ Košice Staré Mesto sú poplatky (školné, stravné, poplatok za AT a príspevok do rodičovského združenia) pre deti zastavené od 1.4.2020 do odvolania.

Komu vznikol nárok na odpustenie školného poplatku za mesiac február a marec (absencia 31 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní), môže požiadať zriaďovateľa - t.j. MČ Košice - Staré Mesto o odpustenie tohto poplatku. Tlačivo vytlačte, vyplňte a elektronicky pošlite zriaďovateľovi.

Prezentačné video 2019

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk