Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)


Vážení rodičia,

na základe usmernenia zriaďovateľa Mestskej časti Košice - Staré Mesto Vás informujem, že s účinnosťou od 13.12.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v našej materskej škole pre deti všetkých rodičov, za podmienok dodržania platných protiepidemiologických opatrení ako aj nariadení a usmernení.

Vstup rodičov do priestorov materskej školy je v režime PO (prekonaní, očkovaní).

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka MŠ


Vážení rodičia,

na základe pokynov Ministerstva školstva SR vyplývajúcich z manuálu - Semaforu platného od 29.11. 2021 Vás žiadam rešpektovať nariadenie pre vstup do materskej školy.

Vstup cudzím osobám, vrátane rodičov, do priestorov materskej školy je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný). Žiadam Vás rešpektovať toto nariadenie a o Vašom stave informovať triedne učiteľky. Viď. nariadenie.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka MŠ


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 18.10.2021 mení takto:

Ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19 sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu [WEB]


Vážení rodičia,

Od 1.9.2021 sa budeme riadiť Školským semaforom [zobraz dokument], ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V súvislosti s týmto semaforom Vás žiadame o predkladanie :

  • „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ dieťaťa – viď. príloha č.1. Takéto vyhlásenie Vás žiadame predkladať pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní(vrátane víkendov a sviatkov)
  • Oznámenie o výnimke z karantény – viď. príloha č.2. Za dieťa môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením tohto oznámenia.

DÔLEŽITÝ OZNAM: Poskytovanie dotácií na stravu

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, Vás žiadame o poskytnutie informácií, najneskôr do 08.08.2021 - viac informácií nájdete v nasledovných dokumentoch:

Oznam o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu [PDF] Čestné vyhlásenie [RTF] VZN mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 [PDF]Prezentačné video 2021

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk