Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

"Všetko, čo som v živote potreboval, som sa naučil
v materskej škole."

(Robert Fulghum)


Spustenie novej webstránky

Vážení návštevníci stránky, dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 14.06.2022 budú všetky informácie zverejňované na našej novej webstránke https://mstatranska23.edupage.org


ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Riaditeľka MŠ Tatranská 23, Košice týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2022/2023.

2.5.2022 v čase 08:00 hod. - 12:00 hod
3.5.2022 v čase 12:00 hod. - 16:00 hod

Podmienky prijatia detí:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ide o každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022. Uprednostnené budú deti podľa trvalého bydliska v Mestskej časti Košice – Staré Mesto.
  • Ďalej sa prednostne prijímajú deti s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Spôsob podania žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s vyjadrením pediatra je možné odovzdať pri zápise osobne.
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti a rodným listom dieťaťa.
  • V prípade nepriaznivej situácie na osobnú účasť pri zápise využite zaslanie prihlášky elektronicky emailom, alebo poštou.

Žiadosť je sprístupnená na webovej stránke školy: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Písomné vyhlásenie na splnomocnenie druhého zákonného zástupcu [RTF]
Písomné vyhlásenie podpísané len jedným zákonným zástupcom [RTF]

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka MŠ


Vážení rodičia,

dávam Vám do pozornosti nový Školský semafor, verzia 2.0 platný od 25.2.2022:

Školský semafor 2.0 [WWW - PDF] Vyhlásenie o bezpríznakovosti [WWW - DOCX] Oznámenie o výnimke z karantény [WWW - DOCX]

Nové tlačivá budú dostupné aj na EduPage.

Od pondelka 28.2.2022 budú v prevádzke všetky triedy.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka MŠ


Vážení rodičia,

na základe pokynov Ministerstva školstva SR vyplývajúcich z manuálu - Semaforu platného od 29.11. 2021 Vás žiadam rešpektovať nariadenie pre vstup do materskej školy.

Vstup cudzím osobám, vrátane rodičov, do priestorov materskej školy je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný). Žiadam Vás rešpektovať toto nariadenie a o Vašom stave informovať triedne učiteľky. Viď. nariadenie.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka MŠ


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 18.10.2021 mení takto:

Ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19 sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu [WEB]


DÔLEŽITÝ OZNAM: Poskytovanie dotácií na stravu

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, Vás žiadame o poskytnutie informácií, najneskôr do 08.08.2021 - viac informácií nájdete v nasledovných dokumentoch:

Oznam o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu [PDF] Čestné vyhlásenie [RTF] VZN mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 [PDF]Aktuality

30.5. – 7.6.2022: TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ

30.5. Kúzelník (3€ / dieťa)
31.5. Športový deň
1.6. Deň detí s Ujom Ľubom (2€ / dieťa)
2.6. Skákací hrad, Fotenie na záver šk. roka
3.6. Divadielko „Zlatá rybka“ (2€ /dieťa)
6.6. Sokoliari (2€ / dieťa)
7.6. Kreslenie na chodník


Zásady ochrany osobných údajov

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva:

Mudroňova 29, Košice
IČO: 46 943 404
oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk

Prezentačné video 2021

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk