Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

HISTÓRIA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Účelom výstavby našej materskej školy bola potreba detských jaslí a MŠ na novopostavenom sídlisku, kde bývali mladé rodiny s deťmi v útlom veku.

Organizačné zmeny

  • Naša materská škola bola založená v roku 1972 ako spoločné zariadenie jaslí a materskej školy.
  • Od 1.1.1993 sa definitívne zrušili detské jasle a do ich priestorov sa rozšírila materská škola.
  • 1.1.2002 prešla MŠ do právnej subjektivity a v súčasnosti je naším zriaďovateľom Mestská časť Košice - Staré Mesto.

Výchovno-vzdelávací proces

  • V roku 1978 bol založený spevácky zbor Lastovička.
  • V roku 1991 naša MŠ ako prvá a jediná v Starom meste získala Lego Dacta učebňu. Dve pani učiteľky sa zúčastnili školenia v Dánsku a získali medzinárodné certifikáty na prácu s Lego Dacta. Táto orientácia na lego pretrváva i dodnes. V súčasnosti je každá trieda vybavená Legom Dacta i Duplo a ďalšie pani učiteľky sa zúčastnili školenia a získli osvedčenia o odbornej práci s Lego Dacta, ktoré garantuje EDEXE Bratislava a Ministerstvo školstva SR.
  • Po roku 1995 sa rozšírilo vyučovanie nemeckého a anglického jazyka. V súčasnosti sa v MŠ učíme v intenzívnej miere anglický jazyk, nakoľko vychádzame v ústrety rodičom a ich želaniam.
  • Začali sme sa vo väčšej miere orientovať na zložky estetickej výchovy: pohyb a tanec sme začali rozvíjať v spolupráci so súkromnou umeleckou školou Boby Brelly, s ktorou spolupracujeme už pár rokov. Vznikol aj interný tanečný súbor Tatranka so zameraním na moderný tanec a Mažoretky. Za účelom rozvíjania pozitívneho vzťahu k umeniu sme založili tri výtvarné krúžky, kde pod vedením pani učiteliek, ktoré majú špecializáciu na výtvarnú výchovu, deti rozvíjajú svoje nadanie a talent. Dramatické teleso Tatranček získalo v roku 1996 druhé miesto v rámci celoslovenskej súťaže “DEDO” (detské amatérske divadlá).
  • Od roku 2000 sme sa zapojili projektom do siete škôl podporujúcich zdravie "Zdravé školy".
  • Od septembra 2009 sa výchovno-vzdelávací proces realizuje podľa školského vzdelávacieho programu "Hrou objav svet", ktorý bol vypracovaný v súlade s ISCED 0.

Kde sme boli ?

Naša škola vznikla v roku 1972 ako spoločné zariadenie jaslí a materskej školy.

ilustračné foto

Úspešne sme zaviedli metodiku LEGO DACTA do výchovného procesu

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk