Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

ŠPECIFIKÁ NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Pri práci s deťmi navštevujúcimi našu materskú školu využívame množstvo kvalifikovaných postupov zameraných na rozvoj schopností a zručností našich detí, ktoré podnecujeme formou hier a aktivít podporujúcich individuálny rozvoj osobnosti.

Práca s LEGO DACTA

 • využitie Lega Dacta vo všetkých triedach pri hrách a vo výchovno–vzdelávacom procese
 • každá trieda je vybavená učebnými pomôckami Lego Dacta, Lego Duplo
 • pani učiteľky sú držiteľkami osvedčenia o odbornej práci s Legom Dacta

Oboznamovanie s cudzím jazykom – ANGLICKÝ JAZYK

 • 2 anglické triedy, v ktorých prebieha intenzívne oboznamovanie s anglickým jazykom a realizujú ho kvalifikované lektorky z jazykovej školy EN PAL
 • v ostatných triedach sa realizuje oboznamovanie s anglickým jazykom formou hier a anglických chvíľok, ktoré realizujú kvalifikované lektorky z EDESTY a učiteľky podľa metodického materiálu

Práca s deťmi v záujmových krúžkoch

 • Lego – tvorivé dielne
 • Tanečná škola Boby Brelly
 • Hudobno – pohybový krúžok – Mažoretky
 • Tanečný krúžok – Tatranka
 • Výtvarný krúžok
 • Spevácky krúžok
 • Literárno-dramatický krúžok
 • Cvičenie rodičov s deťmi v MŠ

Minitelocvične, priestranný dvor

v materskej škole sú zriadené 2 minitelocvične s dostatočným vybavením telovýchovného náradia a náčinia

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

posudzovanie školskej zrelosti a pripravenosti, konzultácie s psychológom

Pravidelná účasť na umeleckých prehliadkach v speve, tanci, recitácii,

ktoré organizuje Mestská časť Košice - Staré Mesto

Spolupráca s logopédom

Kto sme ?

Naša materská škola sídli v účelovej budove na Tatranskej ulici č. 23 v Košiciach. Sme zariadenie s celodennou prevádzkou od 6:00 do 17:00 hod.

kapacita: 160 detí vo veku 2-7 rokov
počet tried: 7
pedagogickí pracovníci: 15
prevádzkoví pracovníci: 11

ilustračné foto

Vchod do budovy našej materskej školy

ilustračné foto

S Legom podnecujeme v deťoch tvorivé a samostatné myslenie

ilustračné foto

Naše deti sa zabavia na množstve akcií, ktoré im pravidelne pripravujeme

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: skola@mstatranska23.sk